Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko starszy księgowy

Nadlesnictwo Grodziec ogłasza nabór na stanowisko starszy księgowy

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość, finanse, księgowość lub pokrewne po  stażu pracy,

- wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 3 lata  pracy na stanowisku związanym z księgowością.

Wymagania preferowane:

-  wiedza praktyczna z zakresu rachunkowości, finansów,

- znajomość  przepisów prawa podatkowego szczególnie z zakresu podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego PIT,CIT,

-  umiejętność wykonywania analiz, planów i opracowań,

-  znajomość zasad gospodarki finansowej Lasów Państwowych,

-  dobra znajomość pakietu MS Office,

-  znajomość systemu informatycznego Lasów Państwowych (SILP).

Pożądane cechy:

-  umiejętność pracy w zespole,

-  komunikatywność,

- odpowiedzialność,

-  zaangażowanie w realizacje powierzonych zadań.

Główne obowiązki:

- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, planem kont oraz przepisami prawa podatkowego,

- dekretacja i kontrola formalno-rachunkowa dokumentów,

- sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych,

-  prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, windykacja należności,

-  fakturowanie sprzedaży pozamagazynowej.

Oferujemy:

-  zatrudnienie na czas określony (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

-  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

-  możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

-   CV wraz z listem motywacyjnym,

-   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy o przebiegu zatrudnienia),

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na ww. stanowisko  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. Poz. 922 z. zm.).

Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko Starszy Księgowy" osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Grodziec pokój nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Grodziec, ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2017 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu  do sekretariatu nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że po zweryfikowaniu nadesłanych aplikacji powiadomi telefonicznie lub pocztą elektroniczną osoby, które zostaną zaproszone do dalszego etapu rekrutacji o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje zweryfikowane negatywnie zostaną odesłane pocztą.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec może unieważnić nabór na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.