Certyfikaty Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty

Nadleśnictwo Grodziec posiada dwa certyfikaty FSC i PEFC

 

 

Certyfikat FSC ®oznacza, że lasy RDLP Poznań są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

FSC®  – Forest Stewardship Council ® to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna.

Więcej o fsc na stronie https://ic.fsc.org/
 

Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC

W 2013 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat  o numerze SGS-FM/COC-0004323. Certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-004323  jest ważny od 10 kwietnia 2013 roku do 09 kwietnia 2018 roku.

"Jeżeli kupujemy produkty drewniane oznaczone certyfikatem FSC możemy mieć pewność, że pochodzą one z lasu zarządzanego zgodnie z dobrem przyrody i dobrem żyjących na jego terenie społeczności".PEFC Council - (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.

"PEFC dostarcza mechanizm potwierdzający, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną."

 

Tutaj można zapoznać się z dokumentacją PEFC http://www.pefc-polska.pl/o-pefc-../dokumenty
 

 


 

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec mieszczące się 62-580 Grodziec ul. Leśna 50 są administratorem Państwa danych osobowych. Pozyskujemy je w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki. Kolejnym obszarem gdzie pozyskujemy i wykorzystujemy Państwa dane to działania edukacyjne (kierowane również do osób poniżej 18 roku życia), promocyjne i działania związane z podejmowaniem decyzji odnośnie włączenia gruntów z produkcji leśnej. Przetwarzamy dane osobowe w związku z udzielaniem  odpowiedzi i informacji (w tym trybie zapytania dostępu do informacji publicznej), kontrolowaniem osób fizycznych przebywających w lasach nam podlegających, w ramach możliwości i obowiązków Straży Leśnej. Prowadzimy również rejestr osób, które dokonują tzw. samowyrobu drewna.
Kategorie osób, których dane przetwarzamy to pracownicy, stażyści, praktykanci, kombatanci, właściciele gruntów leśnych, dzieci i młodzież do lat 18, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych oraz firm a także dokonujący samowyrobu drewna i osoby przebywające na terenie lasów Nadleśnictwa. 
Odbiorcami Państwa danych są właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych. 
Kategorie danych osobowych w jakich jesteśmy posiadaniu związane są z: zatrudnieniem i BHP, dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach, dane wymagane przez przepisy prawa a związane z gospodarką i produkcją leśną. Dane zbierane w trakcie kontroli osób przebywających na terenie lasów Nadleśnictwa i gromadzone przez Straż Leśną oraz fotopułapki, ustawione do kontroli zwierzyny. Dane osób które wyrządzają szkody w środowisku leśnym (np. naruszały: ustawę o lasach, ustawę o ochronie przyrody, inne ustawy mogące mieć zastosowanie). Dane osób dokonujących samowyrobu drewna, w zakresie wymaganym prawem. Dane osób uczestniczących w akcjach społecznych, w których uczestniczy również Nadleśnictwo.

Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych. Informujemy, że Państwa dane w każdej chwili mogą zostać przez Was poprawione. Państwa prawem jest możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych bądź ograniczenie ich przetwarzania. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdej chwili i jest to tak łatwe jak wyrażenie zgody. Jeżeli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Nadleśnictwa, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Informujemy, że dane osobowe w których jesteśmy posiadaniu są przetwarzane wyłącznie w celach z którymi zostali Państwo zapoznani. W razie ewentualnego przetwarzania o którym wcześniej nie poinformowaliśmy, jesteśmy zobowiązani najpierw uzyskać od Państwa kolejną zgodę. Państwa dane będą przez nas przetrzymywane tak długo, jak wskazują aktualne przepisy prawne związane z danymi kadrowymi oraz BHP. Pozostałe informacje usuwamy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednak przetwarzamy je nie dłużej niż jest to niezbędne. Państwa dane nie są wysyłane poza obszar EOG.

Aby Wasze dane były odpowiednio chronione stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. Informujemy, że wstęp na teren siedziby Nadleśnictwa jest nadzorowany, stosujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe oraz przeciwzalaniowe. Techniczne zabezpieczenia jakie posiadamy to blokady komputerów, silne hasła dostępowe, itp. Pracownicy pracują w programach tylko w ramach udzielonych uprawnień, które są dostosowane do zakresu pełnionych obowiązków. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem administratora danych osobowych. Wykonywane są kopie zapasowe przetwarzanych przez nas danych osobowych w postaci elektronicznej.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Cezary Sadowski z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail cezary.sadowski@rodo.pl.